mide 298 torrent

mide 298 torrent

神灵之精,仁瑞之泽,其凝如脂,其甘如饴,故有甘、膏、酒、浆之名。 毛羽之类,生于阳而属于阴;鳞甲之类,生于阴而属于阳。

藏器曰∶铁砂、铁精,并入丸散。五种疸疾,用汁合猪肉,作羹食。

同紫萍末服,止吐血。 其黑锡灰,则以铅沙取黑灰。

《轩辕内传》言∶帝会王母,铸镜十二,随月用之。疵,酒和贴之,自落。

生银生石矿中,成片块、大小不定,状如硬锡。赐群臣服之,病皆愈。

畏紫石英、草、韭实、独蒜、胡葱、胡荽、麦门冬、猫儿眼草。五月一日,取土或砖石,入瓦器中,埋着门外阶下,合家不患时气。

Leave a Reply