Vol535嫩模乔漫妮mina私房床上半脱内衣露傲人豪乳极致诱惑写真57P乔漫妮画语界

Vol535嫩模乔漫妮mina私房床上半脱内衣露傲人豪乳极致诱惑写真57P乔漫妮画语界

 《九峰医案》曰:客忤沙氛,挥霍撩乱,吐泻交作,三焦俱伤,身冷脉伏,柔汗不收,目赤如鸠,溲红如血,浑如中毒,危在须臾,勉拟元戎法,尽其心力。答曰:此先天真气已衰,将脱而未脱之候也。

内夺而厥,则为阴俳。 火逆而致者,法宜泻火,以大承气汤主之。

隔与膈通,未至于格也。其言人之致疾之原,无不深求其故,已非世之为医者所能及其万一,而尤详者,则莫过于《医略》中之关格考、人迎辨两篇。

 又云:此证或先五苓、益元、桂苓甘露饮,乃吐泻之圣药也。洋参一两枣仁一两甘草五钱猪心一个以上三味为细末,同猪心炖服,或同猪心捣为丸俱可。

 血中寓火,火旺自然阴亏,阴虚自然火旺,以此推求,便得阴虚之主脑也。有空疼而腹不硬者,气血之骤虚也,法宜大补气血。

又余女年甫五岁,亦于是月病此而卒。 肢体重倦,又多脚气之疾。

Leave a Reply