av求片

av求片

效果服药四日后,自鼻孔中出紫血一条,呼吸较顺,继又服至药尽,遂脱然全愈。弦长而兼有力者,外感之热已入阳明之府也。

效果将药先服一次,周身又得微汗,继将二分服下,口已不渴,其日大便亦通下,便下之后,顿觉精神清爽,灼热全无,病遂从此愈矣。病因劳心过度,数日懒食,又勉强远出操办要务,因得斯证。

白虎加人参汤中无粳米者,因方中有生山药可代粳米和胃也。过午潮热,然不甚剧。

三诊将药煎服两剂,其大便仍血粪相杂一日数行。诊断此霍乱之毒菌随溽暑之热传入脏腑也。

即现时之证脉详参,其脑中溢血之病想早就愈,而脑充血之病根确未除也。 萸肉最善敛汗,是以萸肉亦能治之。

诊断其左脉浮弦者,肝血虚损,兼肝火上升也,阴虚不能潜阳,是以不寐。其烦躁者,因下久阴虚,肾气不能上达与心相济,遂不耐肝火温热之灼耗,故觉烦躁也。

Leave a Reply