Vol463气质女神Lavinia肉私房床上浅色内衣秀完美身材诱惑写真56PLavinia肉爱蜜社

Vol463气质女神Lavinia肉私房床上浅色内衣秀完美身材诱惑写真56PLavinia肉爱蜜社

尤怡曰:瘦人藏虚气弱,风冷易入,入则谷气留滞不行,绕脐疼痛,有似里实而实为虚冷,是宜温药以助脾之行。程应旄曰:丸散仅可从权,随证则不如汤。

谓春宜于吐者,是象天之春气上升以立法也。设用利药,是为大逆也。

 师曰:夫尊荣人,骨弱肌肤盛重,因疲劳,汗出,卧不时动摇,加被微风,遂得之。 言其面赤而四肢软也。

卫气即阳气,荣气即阴气,乃承上荣卫不通而言,而清浊之所以为病,在其中矣!阴阳俱厥已下,言证并于里而加重,故曰:命将难全也。 程知曰:言趺阳沉数为消谷之病也。

 又此条见证与上条颇同,而心下寒饮,则非温药不能开而去之,故不用越婢加半夏,而用小青龙加石膏,温寒并进,水热俱捐,于法尤为密矣。 虚劳之人腰痛肾气虚而不行也。

趺阳脉紧而浮,浮为气,紧为寒,浮为腹满,紧为绞痛,浮紧相抟,肠鸣而转,转即气动,膈气乃下,少阴脉不出,其阴肿大而虚也。诸逆发汗,病微者难差。

Leave a Reply